HN 79 – THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ

HN 79 – Thuận Buồm Xuôi Gió

  • Quy cách: 13 tờ – 13 ảnh
  • Khổ 24 x 18 cm
  • Giấy Couché 230g/m²

HN 79B – Thuận Buồm Xuôi Gió

  • Quy cách: 13 tờ – 13 ảnh
  • Khổ 24 x 18 cm
  • Giấy Couché 230g/m²
  • Ruột 52 tuần
  • Giấy Fort 70g/m²
Phone
Chat me
Top